ROZPIS TRÉNINKŮ

PONDĚLÍ

17.00 - 18.30   přípravka, pokročilí benjamínci a mladší žáci

                        starší žáci, dorost, junioři a dospělí

STŘEDA

17.00 - 18.30    přípravka, pokročilí benjamínci a mladší žáci

                         starší žáci, dorost, junioři a dospělí

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

DŮLEŽITÉ : K celkovému členskému příspěvku Academy JUDO NEXT, je nutné přičíst  členský příspěvek pro Český svaz Juda ve výši 300 Kč za každého člena svazu, v kterém je započítán poplatek za pojištění každého aktivního člena Českého svazu Juda . 


  ČLENSKý PŘÍSPĚVEK Academy JUDO NEXT 


Sazba za pololetí:

Při jednom tréninku v týdnu   =      2 500 Kč  +  300 Kč

SLEVA:    - 200 Kč na druhého člena rodiny

                - 400 Kč na třetího a dalšího člena rodiny

Při dvou trénincích v týdnu    =      3 300 Kč   +  300 Kč *

+ Svazový příspěvek pro Český svaz Juda ve výši 300 Kč za každého člena svazu na jeden rok.

SLEVA:    - 400 Kč   na druhého člena rodiny

                - 800 Kč   na třetího a dalšího  člena rodiny

POZNÁMKY: 

Platbu za 1. pololetí je možno uhradit v hotovosti nejpozději do 30.09. daného roku proti potvrzení nebo převodem na účet č.ú. 1033316962/5500 nejpozději do 30.09. daného roku pod VS - rodné číslo člena klubu. Do zprávy pro příjemce uveďte "jméno dítěte-člena klubu, platba za 1. pololetí daného roku.

Platbu za 2. pololetí je možno uhradit v hotovosti nejpozději do 28.02. daného roku proti potvrzení nebo převodem na účet č.ú. 1033316962/5500 nejpozději do 28.02. daného roku pod VS - rodné číslo člena klubu. Do zprávy pro příjemce uveďte "jméno dítěte-člena klubu, platba za 1. pololetí daného roku.

Při přihlášení zájemce za člena spolku v jiném období je poměrná platba uhrazena převodem vždy do 5 pracovních dnů  na účet č.ú. 1033316962/5500  - Raiffeisenbank . Do zprávy pro příjemce uveďte "jméno dítěte-člena spolku, poměrná platba Kladno" variabilní symbol: rodné číslo dítěte - člena spolku.

V případě nejasností kontaktujte paní Petru Zemjankovou 608 071 017, info@judo-next.cz

PLATEBNÍ A STORNO PODMÍNKY 

1. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.1. Výše členského a svazového poplatku je uvedena na přihlášce (dále jen "poplatky").

1.2. Výše členského a svazového poplatku musí být zájemcem/členem uhrazena nejpozději do 5 pracovních dnů od podání přihlášky za člena spolku. Částka se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky na účet spolku.

1.3. V případě, že ve stanoveném termínu nebudou zájemcem/členem poplatky uhrazeny, nebude mu umožněn vstup do prostor spolku a nebude se moci účastnit aktivit spolku, a to až do uhrazení stanovených poplatků. 

2. STORNO PODMÍNKY

a) V případě, že se aktivity spolku či jednotlivé tréninky nebudou moci konat z důvodu vyšší moci, zavazuje se spolek o této skutečnosti účastníka informovat, a to neprodleně po zjištění této skutečnosti. Vyšší mocí se rozumí zejména živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání, restriktivní omezení/opatření ze strany státních orgánů či jiného veřejnoprávního subjektu, kterými se musí spolek řídit nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události nezávislé na vůli spolku (dále jen "Vyšší moc"). Vyšší mocí jsou též všechna omezení/opatření ze strany státních orgánů či jiného veřejnoprávního subjektu vydaná a platná v souvislosti s nákazou koronaviru označovaného jako SARS CoV-2, zejména povinná karanténa, zákaz konání aktivit. V těchto případech nenáleží členovi žádná náhrada za neuskutečněné aktivity spolku a s tím spojené tréninky juda, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

b) V případě, že se aktivit spolku a s tím spojených tréninků nebude moci člen spolku zúčastnit z jakéhokoliv důvodu na jeho straně, nevzniká členovi spolku nárok na vrácení uhrazených poplatků.

3. SPOLEČNÉ A ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

3.1. Tyto Podmínky nabývají platnosti účinnosti dne 1. září 2023.  


TRÉNINKOVÝ PLÁN JUDO NEXT

A teď stručně pro představu trocha teorie o tom jak plánujeme, jakých zásad a pravidel se držíme.

A) MAKROCYKLUS

PLÁN - vytvoříme roční tréninkový cyklus (RTP) 

PODKLADY PRO SESTAVENÍ PLÁNU:

1. Materiální zabezpečení 

-  určení zázemí, místa k tréninku a technických prostředků

2. Určení motivace 

- určení motivace včetně materiálních odměn včetně vyčlenění fin. prostředků

3. Stanovení tréninkového procesu a časové osy

- stanovení, ve kterých dnech, v kterou dobu a v jakých objemech budou jednotlivé kategorie trénovat tzn. PŘÍPRAVKA, MLÁĎATA ( U9, U11), MLADŠÍ ŽÁCI (U13), STARŠÍ ŽÁCI (U15), OSTATNÍ

4. Kalendář soutěží

- zpracování rozpisu účasti oddílu na prestižních a důležitých turnajích, účast trenérů, materiální a finanční zabezpečení na určené turnaje v gesci oddílu

- zpracování rozpisu turnajů, které neorganizuje oddíl, ale jsou doporučením pro účast dětí v gesci rodičů

- stanovení kempů a soustředění včetně základních informací o organizaci a nákladech

5. Kontrola trénovanost- baterie testů

 - běh 50m, běh 12 min., hod plným míčem 2 kg, skok daleký z místa, rozštěp, sed-leh, šplh, kliky atd.

 - jejich následné vyhodnocení 

- sestavení výsledků pro RTP, zhodnocení výsledků z turnajů

 - soupis výsledků

6. Kontrola splnění úkolů z předešlého RTP

- porovnání motorických testů, výkonnosti, KTTP, sport. lékař

7. Kontrolní starty

 - mezioddílové turnaje, vzájemná návštěva klubů - randori, kempy, soustředění

8. Ostatní procesy

 - testy a proces přestupu cvičence - judisty po absolvování přípravky (tzn. základní zvládnutí pádů za předpokladu zvládnutí základů motoriky, kondice a techniky)

- příprava a zkoušky KYU

- naplánování schůzek s rodiči  -  info plán, výhled, motivace, turnaje, výsledky apod.

- nábory, propagace juda

B) MEZOCYKLUS 

- měsíční tréninkový cyklus (MTP) naplánovat v období nejdůležitějších turnajů v daném v roce. Stanovit optimální poměr pro K T T P s rozdělením na kategorie, období a fáze tréninku.

To znamená naplánovat ve fázi:                                                        VYSVĚTLIVKY:  K T T P

K - KONDICE, T - TECHNIKA , T - TAKTIKA, P - PSYCHOLOGIE

Přípravného období v závislosti na K T T P                                            

Předzávodního období v závislosti na K T T P                                 

Závodního období v závislosti na K T T P                                     

Pozávodního období v závislosti na K T T P                                          


C) MIKROCYKLUS 

- týdenní tréninkový cyklus (TTP) stanovení plánu pro nejlepší judisty v závislosti na počet tréninků v týdnu a objemu ve vazbě na K T T P jedince v daném období.

D) STANOVENÍ TRÉNINKOVÉ JEDNOTKY (TJ) naplánovat v závislosti na období a kategorie

STAVBA TJ:

1. Pozdrav a úvod - info o tréninku, info o závodech, info o výsledcích

2. Přípravná část - rozcvička - zaměřit se v určitém poměru dle kategorií a období - na sílu, rychlost, vytrvalost, motoriku, koordinaci a pohyblivost, pády a gymnastiku

3. Hlavní část - zaměřit se v určitém poměru dle kategorií a období na K T T Pa dále rychlost, vytrvalost, motoriku, koordinaci a pohyblivost, (techniky juda, kombinace, obrana, randori atd...). Nezapomenout seznamovat a učit judisty, většinou v přípravném období, se způsoby vedení boje na závodech, s pravidly juda, s etikou juda, s historií juda a v neposlední řadě s názvoslovím a slovíčky používaných v judu.

4. Závěrečná část - naplánovat způsob uvolnění a v podobě her nebo strečinku a na závěr zhodnotit trénink jak z hlediska celku tak i z hlediska jednotlivce a ukončit trénink pozdravem

Důležité:

O každém tréninku bude vedena evidence a záznam - co se cvičilo a v jakém časovém objemu dle tabulek.

Výše uvedené dle metodiky a zásad sportovního tréninku včetně vyváženosti K T T P přípravy.